+359899122413   office@sema.bg

 

АФИТЕК ЕК

Препарати Инсектициди АФИТЕК ЕК

Вид / размер:
 
Количество:
- +
 
Реф №:
 
Цена: 6.80 6.12 лв.  
 

Описание на продукта:

АФИТЕК ЕК препарат против листни въшки и бълхи, акари, белокрилки 25мл.

Афитек ЕК е препарат за механично блокиране и отстраняване от растенията на листни въшки, паяжинообразуващи акари, ериофидни акари, щитоносни въшки, листни бълхи, белокрилки и трипс по житни, зеленчукови, овощни, ягодоплодни (включително лозя) и украсни култури.Препарата действа на база чисто физически механизъм. След нанасяне, препарата се разпространява върху цялата повърхност на растението, покрива телата на насекомите с триизмерна полимерна мрежа, обездвижва ги и води до смърт в рамките на минути.

АФИТЕК ЕК не е продукт за растителна защита според ЕС Регламент № 1107/2009! Не съдържа активни вещества! Не изисква регистрация като пестицид!

Разходна норма АФИТЕК ЕК : От препарата се приготвят се работни разтвори и се опръскват листата на растенията. Овощни и ягодоплодни (включително лозя) култури: 60 - 120 мл на дка (0,12 % – 0,15 % разтвор). Зеленчукови и украсни култури: 50 - 150 мл на дка (0,10 % – 0,15 % разтвор). Краставици и рози: 50 - 100 мл на дка (0,10 % разтвор). Домати, чушки, патладжан: 25 – 70 мл на дка (0,05 % – 0,07 % разтвор). Не използвайте при марули и билки – има риск от фитотоксичност. Житни култури: 75 - 150 мл на дка (0,15 % разтвор).

Указания за употреба:

Има контактно действие, опръскайте изцяло повърхността на растенията. Започнете да пръскате, когато се появят първите неприятели. Ако се налага, повторете след 7 дни или по-късно. Няма профилактично или предпазно действие – щом растенията изсъхнат, продуктът повече не действа. Преваляване в рамките на 8-10 часа след опръскването или бавното изсъхване може да увеличи риска от фитотоксичност, особено при листата на круши и плодовете на ябълки. Не пръскайте при цъфтеж, има риск от увреждане на венчелистчетата. При чувствителни култури или млади зеленчукови и украсни растения, се препоръчва да се изпита върху няколко растения, за да се изключи фитотоксичност преди употреба на цялото поле. Ако употребявате често продукта, оставете интервал от 2 седмици преди третото и четвъртото пръскане. Не го смесвайте с омокрящи агенти или прилепители. Не предозирайте.

Смесимост с други ПРЗ: Може да се смесва с конвенционални инсектициди и акарициди, за да се усили въздействието им. Особено при голямо намножаване на листни бълхи и трипс.

Приготвяне на разтвора: Напълнете пръскачката с вода и налейте продукта по доза. Ако ще го смесвате с други ПРЗ, първо направете разтвора с конвенционалния препарат и после налейте продукта по доза. Разтвор да се използва в рамките на 24 часа.

Карантинен срок: Няма. Не съдържа активни вещества. Все пак изчакайте 2 дни преди да приберете реколтата.
Пчели: Не представлява опасност за медоносните пчели. Все пак не прилагайте когато пчелите събират нектар.
Състав: Смес от полимери, главно силикони и силоксани. Всички съставки отговарят на изискванията на ЕС Регламент № 1907/2006.
Съхранение: Съхранявайте при температура 0º - 35ºС. Пазете от влага.

ВАЖНО!:

Предупреждения за опасност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H332
Вреден при вдишване. H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P261 Избягвайте
вдишване на дим/изпарения/аерозоли. P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила. P305+P351+P338 ПРИ
Контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте
да промивате. P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го
поставете в позиция, улесняваща дишането. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в
съответствие с националната уредба.

Количество: 25 мл 

Производител: ICB Pharma, 43-602 Jaworzno, Poland
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС      (+359) 899-122-413      info@sema.bg ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ     
Меню
Начало
За нас
Контакти
Категории
Професионални семена за зеленчуци
Хоби семена за зеленчуци
Семена цветя
Торфени субстрати
Декоративни саксии
Работни саксии
Торове
Препарати
Разсади
Тревни смеси
Луковици
Други
Полезна информация
Как да поръчам?
Доставка
Новини
Полезно
Контакти
Наши магазини можете да откриете в:
гр. Варна, гр. София и гр. Пловдив

е-mail: office@sema.bg
тел.: (+359) 899-122-413
тел.: (+359) 897-048-499


<< Към мобилната версия >>


2021, Всички права запазени. Общи условия / Защита на личните данни